Membuat Tuntutan Insurans Kereta

Tuntutan kemalangan

Terdapat dua jenis tuntutan kemalangan yang anda boleh buat sekira berlakunya kemalangan. Bergantung kepada kemalangan, tuntutan yang terlibat adalah sama ada 1) tuntutan kerosakan sendiri atau 2) tuntutan pihak ketiga.

Apakah dia tuntutan kerosakan sendiri?

Tuntutan kerosakan sendiri bermakna membuat tuntutan terhadap polisi insurans anda sendiri (sekiranya anda diinsurankan di bawah perlindungan komprehensif). Anda akan kehilangan diskaun tidak menuntut (NCD).

Jika berlaku kemalangan, anda dinasihatkan memberitahu syarikat insurans anda secepat mungkin. Bila anda melaporkan kemalangan kepada penginsurans, tanyakan nama dan lokasi bengkel panel untuk baikki kereta anda. Sebelum anda hantar kereta ke bengkel panel, anda perlu gisi Borang Laporan Kemalangan Motor yang akan dikemukakan dengan lain-lain dokumen yang diperlukan kepada penginsurans anda.

Advertisement

Bengkel panel selalunya akan mula membaikki kereta anda setelah penginsurans menerima segala dokumen yang diperlukan daripada anda. Bila kereta siap, anda akan dihubungi untuk mengambilnya.

Apakah dia tuntutan pihak ketiga?

Jika anda tak bersalah dalam kemalangan tersebut, anda berhak membuat tuntutan pihak ketiga. Dalam hal ini, anda masih memilikki keistimewaan tidak membuat tuntutan (NCD).

Ada dua cara untuk buat tuntutan pihak ketiga. Kerana kedua-dua pihak mempunyai syarikat insurans sendiri, anda boleh 1) kemuka tuntutan terus kepada syarikat yang insurans pihak yang bersalah, atau jika diinsurankan di bawah perlindungan komprehensif, anda boleh 2) kemuka tuntutan terus kepada syarikat anda.

Jika anda ingin mempercepatkan tuntutan anda, mengemukakan terus kepada penginsurans anda adalah pilihan yang lebih baik. Untuk penuntut pihak ketiga, adalah baik bagi anda meminimumkan kerugian yang terlibat. Ini di antara tip pasca kemalangan yang boleh bantu anda kurangkan kos kerugian:

  1. Lantik penaksir berlesen untuk menilai kerugian. Bengkel panel dan syarikat insurans anda akan menasihatkan anda untuk mengambil langkah ini.
  2. Kemukakan kepada penginsurans anda Borang Laporan Kemalangan Motor dan laporan penaksir bersama-sama dengan lain-lain dokumen yang diperlukan.
  3. Anda berhak menuntut daripada syarikat insurans pihak ketiga Ganti Rugi Masa Pembaikian (CART). CART pada asasnya adalah ganti rugi kepada anda yang dibayar oleh syarikat insurans pihak ketiga di atas kehilangan kegunaan kereta anda. CART selalunya dianggar berdasarkan jumlah hari yang diperlukan untuk membaikki kereta anda. Syarikat insurans membenarkan tujuh hari tambahan untuk hal-hal yang tak terjangka yang menggendalakan keadaan. Kiraan standard CART harian telah digariskan oleh Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM):

Selain dari menuntut bayaran dalam carta di atas, ada opsyen lain yang boleh dipilih. Contohnya, anda boleh tuntut kos menyewa kereta pengganti yang sama kategori dan kapasiti untuk tempoh pembaikian. Resit dari syarikat penyewaan kereta perlu dikemukakan sebagai bukti.

Tuntutan bukan kemalangan – tuntutan kecurian

Bagi mereka yang diinsurankan di bawah perlindungan pihak ketiga, kebakaran dan kecurian dan juga perlindungan komprehensif, anda boleh membuat tuntutan sekiranya kenderaan anda dicuri.

Setelah mengemukakan borang tuntutan kecurian, anda perlu terus berhubung rapat dengan syarikat insurans atau wakilnya semasa siasatan polis dijalankan.

Ia mungkin memakan masa yang lama bagi pihak polis dan penginsurans untuk menyelesaikan siasatan atas tuntutan anda. Anda mungkin akan dapat tawaran penjelasan dari syarikat insurans anda selepas enam bulan dari tarikh pemberitahuan kecurian, atau setelah selesai siasatan polis, mana yang lebih awal.

Leave your comment